#

ماموریت و چشم انداز

مأموریت:
صرافی گیشا به عنوان یکی از قابل اعتمادترین صرافی های  ایرانی تورنتو با طراحی و خلق خدمات متمایز و  با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان به ویژه مشتریان وفادار خود، دارای حضوری موثر در این عرصه می باشد .
 اعتبار و خوشنامی صرافی گیشا به همراه نیروی انسانی متبحر و نیز توانمندی ارایه خدمات ارزی متنوع به ویژه درحوزه تعهدات، این امکان را برای این مجموعه فراهم ساخته تا در چارچوب قوانین کشور کانادا ، ضمن حفظ و ارتقای سودآوری وهمچنین تامین منافع تمامی ذینفعان، بتواند نقش موثری در حوزه انتقال حواله جات ارزی ایفا نماید.

چشم انداز:
 صرافی گیشا در افق چشم انداز خود، به عنوان انتخاب اول مشتریان، شرکتی پاسخگو خواهد بود که نیازهای مشتریان را در کوتاه ترین زمان و با جدیدترین خدمات تامین می نماید.

ارزش ها :
متعهد به رعایت اصول حرفه ای و قانونی
متعهد به شفافیت و صداقت
متعهد به ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان
متعهد به رعایت اصول مشتری محوری و پاسخگویی
متعهد به مدیریت مشارکتی و یادگیری سازمانی